Lipa Learning logo

Blog

Do školky od dvou let?

Jana Klinderová, 15. března 2018

Kdy je ten správný čas na to zapsat dítě do školky? Jsou na ni připravené už děti ve věku dvou let? Názory na toto téma se různí a ve vyhrocené debatě se často setkáme s odkazováním na zcela protichůdná data. Nelze jednoznačně říci, která pravda je ta nejpravdivější, a je třeba si uvědomit, že neexistuje jedna univerzální, která by byla aplikovatelná na každé dítě.

Posts

Samotní rodiče mnohdy nemají na výběr a ekonomické důvody je tlačí do brzkého nástupu do zaměstnání. Existují ale i rodiče, v jejichž životě hraje důležitou roli pracovní realizace v zaměstnání. Tato potřeba se individuálně liší a nelze ji posuzovat jedním metrem a soudit maminky a tatínky, kteří naplňují svoji touhu po dalším růstu, vzdělávání a pracovní realizaci. Rodič, který je sám se sebou spokojený, je koneckonců pro dítě tím nejlepším vzorem.

Jak ale skloubit všechno dohromady, uspokojit nejzákladnější potřeby svých dětí, cítit se jako rodič dobře a nemít výčitky svědomí?

 

Co hraje roli?

Ve hře je mnoho faktorů podle kterých se můžeme rozhodovat. Jedním z nich je zralost dítěte (mentální, fyzická a emocionálně-sociální), dále typ předškolního zařízení (počet dětí ve skupině, počet vychovatelů/učitelů) a čas strávený v tomto zařízení.

Vývoj dítěte probíhá dle určitých zákonitostí. Až 90 % naší osobnosti se utváří během prvních tří let našeho života – jedná se tedy o zcela klíčové období. Dvouleté dítě si teprve vytváří pevnou vazbu k lidem kolem sebe, která vzniká od prvního roku života a ve dvou letech ještě není dokončená. Učitelka či pečovatelka, která má na starosti více dětí najednou, nikdy nemůže tyto potřeby plnohodnotně nahradit. Tuto vazbu potřebuje dítě dotvořit tak, že bude se svými nejbližšími.

 

Bezpečná vazba

Psycholog Bowlby hovoří ve své teorii o klíčovém významu vazby s nejbližší pečující osobou. Dítě v této vazbě nachází fyzické a emoční uspokojení a ochranu před ohrožením. Pokud je tato vazba naplněna, dítě se může po psychické stránce vyvíjet správným způsobem. Kvalita vazby v pozdějším životě ovlivňuje schopnost dítěte navazovat a udržovat zdravé mezilidské vztahy.

Dítě přirozeně vyhledává tělesnou blízkost pečující osoby, touží po fyzickém kontaktu a projevuje se emočními projevy, jako je pláč, křik a úsměv. Odpovědí na tyto projevy na straně pečující osoby by mělo být poskytnutí pocitu bezpečí. Toho lze docílit například hlazením, kolébáním, ohříváním, krmením, mluvením, zpíváním apod. V takovém případě u dítěte vzniká tzv. bezpečná vazba, která vede ke snížení pocitu ohrožení. Pokud je však chování pečující osoby vyhýbavé nebo nekonzistentní, vzniká některý z typů tzv. nejisté vazby. Ta má u dětí za následek citovou deprivaci a vznik nefunkčních strategií chování.

 

Školka a stres

Rostoucí počet studií hovoří o zvýšené hladině stresových hormonů u malých dětí, které tráví dlouhé dny v předškolní péči. Aktuální výzkum vydaný Norskou univerzitou vědy a techniky zjistil, že hladina stresového hormonu (kortizolu) u dětí v předškolním zařízení byla odpoledne o 25 % než v době, kdy tyto děti trávily den doma. Nejvíce stresované byly děti, které trávily více než 8 hodin denně mimo domov. Je prokázáno, že dlouhodobě zvýšená hladina kortizolu vede k různým problémům se spaním, oslabením imunitního systému či abnormalitám v hladině krevního cukru. Nemluvě o citové deprivaci, kterou dítě při dlouhém odloučení prožívá. Je tedy třeba pečlivě zvážit, jak velkou část dne dítě ve školce stráví. 

 

Potřeby dětí se liší

Dvouleté děti mají zcela odlišné potřeby od dětí tříletých. Kromě vyšších nároků na hygienu, stravování či spánek děti v tomto věku vyžadují individuální přístup, více podpory a pomoci, dostatek času na vykonávané činnosti a snahu ze strany personálu porozumět jejich převážně neverbální komunikaci.   

Důležitým bodem je také samotný typ předškolního zařízení. Nelze posuzovat stejným metrem pobyt dítěte ve skupině o 8–10 dětech se dvěma pedagožkami a ve skupině, kde je jedna paní učitelka na 20 dětí, o které se stará po většinu dne sama. Ačkoli se může jednat o profesionální a zkušenou učitelku, nebude v takovémto prostředí nikdy schopna plnohodnotně naplnit potřeby dvouletých dětí, které se liší od potřeb dětí starších.

 

Jsou i nějaké výhody?

Přesto však může být přiměřeně dlouhý čas strávený ve školce pro dítě velmi prospěšný a může podpořit jeho rozvoj správným směrem. Děti se učí nápodobou při kontaktu s vrstevníky, a i přesto, že ve věku dvou let ještě nejsou zralé na účast v kolektivních aktivitách, mnohé pro ně jsou zajímavé a stimulující.

Výzkum provedený v Norsku ukázal, že existuje minimální korelace mezi časem stráveným v mateřské škole a vývojem pozdějších poruch chování. Výzkum Oxfordské univerzity a London School of Economics z roku 2016 zjistil, že děti ve věku od dvou do tří let byly více stimulovány v mateřských školách, a to díky interakci s novými dětmi a dospělými, což napomáhalo jejich rozvoji. Zpívání dětských písniček, malování, vyrábění různých věcí, tedy všechny aktivity běžné v předškolních zařízeních, mají dle výzkumu na rozvoj dětí v tomto věku pozitivní vliv   

Vysoce kvalitní mateřská škola s nadšenými pracovníky může nabídnout dětem zábavu, výzvy, bezpečí, přátelství a něco, o čem si večer budou moci popovídat s rodiči.

 

Čas strávený ve školce

Co nebylo ve výzkumu zmíněno a co hraje velmi významnou roli, je doba strávená v předškolním zařízení. Je opět velký rozdíl, když dítě tráví celý den oddělené od nejbližší pečující osoby a když se jedná například o několik dopoledních hodin v rámci týdne. V rámci několika málo hodin lze umístění do školky vnímat jako velmi postupný nácvik odloučení, který je pro dítě snesitelný.

Každé dítě je jiné, zraje odlišným tempem a jeho osobnosti a povaze vyhovuje něco zcela jiného. V nepřeberné škále nabídky a dnešních možností lze vždy nelézt ideální variantu právě pro vás a vaše dítě. Mějme však na paměti, že u dvouletého dítěte by měl vždy čas strávený s rodiči převažovat nad poskytnutím (byť vysoce kvalitní) externí péče a měl by být kladen důraz na menší počet dětí ve skupině.   

Spolehněme se i na svoji vlastní intuici a neřiďme se jen názory a radami druhých. My sami známe naše dítě nejlépe. Víme a cítíme, co je pro něj v danou chvíli nejlepší.

 

Zdroje:

Zachrisson, H. D., Dearing, E., Lekhal, R. and Toppelberg, C. O. (2013), Little Evidence That Time in Child Care Causes Externalizing Problems During Early Childhood in Norway. Child Dev, 84: 1152–1170

May Britt Drugli, Elisabet Solheim, Stian Lydersen, Vibeke Moe, Lars Smith, Turid Suzanne Berg-Nielsen. Elevated cortisol levels in Norwegian toddlers in childcare. Early Child Development and Care, 2017

Bowlby, J., Vazba a ztráta (svazek I., Vazba), Portál, 2010

Více Méně

Kyberšikana

Payal Malhotra, konzulka Lipa Learning v Indii

 

Šikana není nic nového.

Ale s tím, jak se vyvíjejí technologie, se vyvinula i šikana.

Díky všudypřítomným mobilům a naší potřebě sdílet všechny životní zážitky s online světem vznikla nová forma šikany – kyberšikana. Kyberšikana je závažným problémem moderní doby. Podle nejnovějších průzkumů se s ní setkalo až 35 % dětí na světě.

Kyberšikana bývá popisována jako využití technologií k záměrnému ponižování a ztrapňování jiné osoby, či dokonce k vyhrožování. Protože ke kyberšikaně není potřeba fyzická přítomnost, může k ní docházet 24 hodin denně. Útočník se navíc snadno skryje v anonymním online světě a neodhalí tak svou pravou identitu. Někdy dokonce útočník nemusí být sám a může se jednat o skupinu lidí. Kyberšikana může mít zničující následky, a bohužel jsou známy i případy, kdy dovedla oběť k sebevraždě.

Posts

 

Kyberšikana zahrnuje

1) Posílání nenávistných e-mailů, zpráv nebo SMS oběti

2) Zveřejňování pomluv a lží týkajících se oběti na internetu

3) Sdílení trapných fotografií či videí, na kterých figuruje oběť

 

Jak zjistit, jestli se vaše dítě stalo obětí kyberšikany

Poznat, zda vaše dítě někdo šikanuje, může být složité. Pocity strachu, které dítě zažívá, mu totiž brání o svém trápení mluvit. Kyberšikana může způsobit jak fyzickou, tak psychickou újmu a právě některé změny v chování dítěte nám mohou napovědět, jestli se nestalo obětí šikany.

1) Dítě se straní ostatních, nechce chodit do školy, stýkat se s kamarády ani se členy rodiny.

2) Dítě znatelně mění své chování na internetu.

3) Dítě se bez zjevného důvodu chová agresivně či úzkostlivě.

4) Dítě ztrácí chuť se učit a jeho prospěch se zhoršuje.

5) Dítě vykazuje známky poruchy příjmu potravy.

 

Jak dítě ochránit před kyberšikanou

V dnešní době, kdy jsou moderní technologie doslova na každém kroku a kdy trávíme stále více času v online světě, je potřeba s dětmi o kyberšikaně mluvit. Děti někdy mohou mít pocit, že když se rodičům se svým trápením svěří, bude to mít za následek jejich naprosté odstřihnutí od internetu. Je potřeba dětem vysvětlit, že jste na stejné lodi a že s vámi mohou otevřeně mluvit o čemkoli.

Vysvětlete dětem, co je to kyberšikana a co by měly dělat, pokud se s ní setkají. Řekněte jim, že kyberšikana se děje spoustě dětí, a proto je správné o ní mluvit. Důležité je, abyste šikaně čelili společně a abyste i společně hledali řešení.

 

Prevence kyberšikany

1) Veďte děti k tomu, aby si s vámi povídaly o tom, co dělají na internetu. Požádejte je, aby si dávaly pozor na to, na které stránky chodí a co na nich dělají. Řekněte jim, že pokud se s kyberšikanou setkají, měly by vám o tom co nejrychleji říct.

2) Ukažte jim, jak na profilech na sociálních sítích nastavit míru zabezpečení a soukromí. Ukažte jim také, jak mohou zablokovat nebo nahlásit člověka, který je šikanuje přes internet.

3) Povídejte si s dětmi o bezpečném chování na internetu. To například znamená, že než něco nahrají na internet, měly by se zamyslet nad tím, jestli daný obsah v budoucnu někdo nemůže zneužít a ublížit tak jim nebo někomu jinému.

4) Monitorujte jejich online aktivitu na počítači i na telefonu, ale nezasahujte do jejich soukromí. Staňte se jejich přáteli na sociálních sítích, společně si prohlížejte jejich oblíbené stránky a vyzvěte je, aby vám ukázaly, co na těchto stránkách dělají.

5) Zvažte možnost instalace online zabezpečení na všechna elektronická zařízení. Existuje řada softwarů s nastavitelným rodičovským zámkem, který vám umožní sledovat a kontrolovat online aktivity dítěte.

 

Co dělat, pokud se vaše dítě stane obětí kyberšikany

Zachovejte klid a to samé řekněte svému dítěti. Šikaně je potřeba čelit, což vyžaduje spoustu odvahy. Poraďte dětem, aby nepanikařily a na útočníkovy zprávy nereagovaly. Útočníka lze často účinně zablokovat. Zprávy ani příspěvky útočníka určitě nemažte, naopak si je uschovejte jako důkaz.

Pokud dítěti někdo přímo vyhrožuje nebo se jedná o sexuální obtěžování, okamžitě informujte policii. Pokud je útočníkem někdo ze školy, informujte o situaci zaměstnance školy stejně jako rodiče ostatních dětí a situaci řešte společně.

Je velmi důležité kyberšikaně otevřeně čelit. Nejen, že oběti způsobuje fyzické a psychické trauma, ale je také důkazem toho, že psychologickou pomoc potřebuje i sám útočník.

Více Méně

Děti a moderní technologie

Jak používat elektroniku zodpovědně?

Jitka Fořtíková, Ph.D., 20. února 2018

Kdysi byla televize nejmodernějším vynálezem století, pak přišlo video, osobní počítač… Dnešní děti vyrůstají v rapidně se měnícím digitálním světě, který je zásadně jiný od toho, který jsme v dětství znali my nebo naši rodiče. Pokud jsou technologie využívány s rozvahou, mohou přispět k efektivnějšímu učení a upevňování vztahů.

Posts

V posledních 10 letech se hodně diskutovalo o využívání technologií u dětí předškolního věku. Mnoho expertů upozorňuje u nejmenších dětí moderní doby na negativní dopady dlouhého zírání do obrazovek stejně jako narůstající převahu času stráveného pasivními aktivitami. Na toto téma se objevilo i několik publikací, které srovnávají sedavé aktivity u zařízení s aktivním (sportovním) stylem trávení volného času.

Po těchto několika letech obecného odmítání obrazovek se začaly vynořovat i protiargumenty. Objevily se podrobnější studie, které hájí názor, že všechny obrazovky nejsou stejné – a navíc, že mnohem podstatnější je způsob, jak se zařízení využívá, než jak dlouho je používáno.

Život bez technologií? Nejspíš ne

Bez ohledu na tyto diskuze, technologie tu byly a budou. Naše děti vyrůstají v době interaktivních médií. Technologická zařízení se rychle stávají součástí naší kultury, školy, práce a celé komunity. Využíváme je ke komunikaci, spolupráci, sociálnímu networkingu. S tím přichází nutnost řešit technologickou i mediální gramotnost, která bude nadále utvářet život i učební prostředí všech mladých lidí. Narůstající převaha elektronických médií v životě mladých znamená i to, že tráví více času před monitory všeho druhu, včetně televize, počítače, telefonu, tabletu či herní konzole. Rozlišovat můžeme mezi přístroji z hlediska obsahu, zkušenosti uživatele, v úvahu berme jak dotykové obrazovky, tak i zařízení se senzory lidského pohybu.

Existují obavy, zda by děti předškolního věku měly vůbec mít přístup k technologiím a obrazovkám. Několik profesních organizací stejně jako organizace veřejného zdravotnictví (včetně Americké asociace pediatrů – AAP) upozorňují na negativní vliv pasivní podoby trávení volného času a dávají ho do souvislosti s narůstající obezitou. Na základě těchto zkušeností doporučují omezit technologie na minimum u dětí kojeneckého a batolecího věku.

 

Obrazovka jako obrazovka?

Všechny obrazovky ale nejsou stejné. Šíření digitálních zařízení a obrazovek zároveň znamená, že můžeme jen těžko postihnout ideální „screen time“ (tedy čas strávený u obrazovky) a již přestává hrát zásadní roli, kolik času dítě u obrazovky stráví. Množství času je totiž jen jedním z více sledovatelných faktorů, který můžeme měřit a hodnotit. Rodiče i děti mohou volit ze široké nabídky „obrazovek“ počínaje počítači, tablety, a smartphony přes příruční či prostorové konzole a přenosné videopřehrávače až po digitální kamery, videorekordéry atp. Screen time by pak znamenal celkový čas strávený u jakéhokoliv z těchto přístrojů. Jelikož se v dnešní době digitální technologie rozšiřují stále rychleji, je zřejmé, že každý typ obrazovky musí být posuzován samostatně a vyžaduje vlastní kritéria pro optimální využití.

Co na to odborníci?

Jak bylo např. zmíněno v jednom rozhovoru s Dr. Brownem: „Existuje konzumace, existuje kreace a existuje komunikace. Když sledujete dvouleté dítě, existuje značný rozdíl mezi hodinami strávenými sledováním kreslených pohádek od času stráveného na YouTube, kdy chatuje se svou babičkou.” (Brown a kol., 2015).

Výzkum Common Sense Media v San Franciscu z roku 2013 zase ukázal, že 38 % dětí ve věku do 2 let má zkušenost s využíváním mobilního zařízení. „Některá tradiční doporučení, jakož i odrazování od veškerého kontaktu s obrazovkami ve věku do 2 let, už prostě neodpovídají dnešní realitě,“ řekl James Steyer, výkonný ředitel společnosti Common Sense Media, která pro rodiče hodnotí obsah médií určených dětem.

V květnu 2015 se na sympoziu AAP sešli čelní experti v oblasti vlivu médií na děti. Mezi přednesenými sděleními byl prezentován výzkum, který srovnával efekt výuky učitele čínštiny u 9měsíčních anglicky mluvících dětí na TV obrazovce v souvislosti s měřenou aktivitou mozku. Efekt byl mizivý. Když byl učitel přítomen v místnosti, efekt se značně změnil.

Jiné studie zdůrazňují osobní interakci při učení dítěte. Děti ve věku mezi 24 a 30 měsíci se však naučily stejné množství slovíček od učitele formou videochatu jako z prezentace naživo. Čím více obrazovka napodobuje živou interakci, tím více může být pro děti přínosná, řekl Dr. Brown (Wall Street Journal, 2015).


Obrazovka versus papír

Existuje skutečný rozdíl ve čtení papírové knížky od té, kterou čteme dítěti na iPadu? Dr. Christakis k tomu podotýká: „Skutečná hodnota čtení s dítětem není nějaká magická síla fyzické knihy. Knížka je pouhým nástrojem interakce mezi rodičem a dítětem. Hlavní otázkou však je, zda technologické zařízení dokáže tuto aktivní interakci zajistit stejně dobře. Dle mého názoru zcela jistě může. Je to pouze o tom, jakým způsobem je používáno a strukturováno.” (Christakis, 2014).

Na druhé straně existují alarmující výzkumy o využívání televize jako zvuku v pozadí. TV na pozadí ve skutečnosti výrazně ruší dětské aktivity – jejich hru, interakci rodič–dítě a souvisí s chudšími exekutivními funkcemi. Když v pozadí hraje televize, hra nemůže být stejně komplexní a to je významný faktor, který ovlivňuje správný vývoj dítěte.

Jak to vidí Lipa Learning

Společnost Lipa Learning, která se v České republice zabývá problematikou harmonizace digitálních a fyzických aktivit u předškolních dětí, vnímá tuto oblast jako velmi zásadní. Proto pro děti přináší pestrý digitální obsah vysoké vzdělávací hodnoty (vzdělávací aplikace a interaktivní knížky), který kombinuje s širokou nabídkou fyzických aktivit, jako jsou jako pohybové hry, vyrábění, experimentování s dětmi, cvičení, pracovní listy, hádanky atp. S touto pestrou nabídkou budou děti povzbuzovány k objevování světa kolem sebe a zažijí smysluplnou interakci se svou rodinou i přáteli. Společnost se stále snaží monitorovat nejnovější trendy ve výzkumu a informacích o kvalitním využívání technologií, účastní se mezinárodních konferencí, které tato témata prezentují.

 

Pár tipů na závěr

V posledních několika letech došlo k posunu vnímání digitálních platforem u předškolních dětí. Významnějším tématem se stává obsah a způsob jejich využívání než celkové hodnocení času stráveného před obrazovkou. Být zodpovědným rodičem znamená být informován o tom, jak skloubit využívání technologií s adekvátním vývojovými potřebami dítěte raného věku.

Jak tedy využívat technologie co nejlépe?

1) Když používáte zařízení s obrazovkou, kombinujte ho s chvilkou fyzického pohybu, cvičení.

2) Dávejte přednost zařízením, která umožňují aktivní interakci.

3) Věnujte dítěti pozornost a čas, když si hraje se zařízením. Ptejte se ho na dodatečné otázky, testujte jeho pozornost a porozumění, trénujte jeho myšlení.

4) Pokud se děti učí cizí jazyk, pusťte jim aplikaci v daném jazyce. Pak se jich ptejte, jak pochopily obsah.

5) V předškolním věku se významně rozvíjí akomodace oční čočky, kombinujte tedy sledování obrazovky s pohledem na dálku. Např. když se dítě dívá na svou oblíbenou pohádku v televizi, čas od času ho vyzvěte, ať zaměří pohled na nějaký předmět v dálce, ideálně 10 m a více. Doplňte svůj úkol otázkou na detail, který dítě v dálce vidí. Okohybné svaly se vyvíjejí nejvíce ve věku do 6 let. Aktivním cvičením očí v kombinování pohledu na blízko a na dálku můžeme přispět nejen k rozvoji budoucího kvalitního zraku dítěte, ale také k prevenci vzniku poruchy učení typu dyslexie ve školním věku.

 

Zdroje:

Dimitri A. Christakis,  JAMA Pediatr. 2014;168(5):399-400. Interactive Media Use at Younger Than the Age of 2 Years Time to Rethink the American Academy of Pediatrics Guideline?

Ari Brown, Donald L. Shifrin, and David L. Hill, 2015, AAP News: Beyond ‘turn it off’: How to advise families on media use.

Více Méně

Ženy ve vědě

Jitka Fořtíková, Ph.D., 9. února 2018

Ženy byly součástí vědeckého života od pradávna. Ale nebylo tomu vždy tak, že by se jejich odborná kariéra oceňovala a vnímala stejně pozitivně jako vědecká kariéra mužů. Ani dnes není zastoupení žen ve vědě adekvátní, i když v populaci je poměr žen zastoupen rovnoměrně. Důvodů pro to je hned několik.

Posts

 

Ženy vždy byly a stále jsou pevně propojené se starostí o rodinu a děti. Když se stanou matkami, příroda je předurčí k péči o děti a zajistí, že si s dítětem vytvoří v prvních rocích života velmi silné pouto. Z těchto důvodů ženy zpravidla v minulosti neusilovaly o natolik svazující kariérní život – ten se očekával od otců rodin s cílem rodinu finančně zabezpečit.

Již 19. století přineslo změnu v chápání ženské role ve společnosti a ženy se ve veřejném životě začaly objevovat častěji a s větší vážností. 21. století je ještě více propojeno s emancipací žen, a to nejen ve vědě, ale také v politice, kultuře a sportu. Kariéra není již ve spojení s ženou sprosté slovo”. Objevují se nové varianty rodinného prostředí, ve kterém péči o dítě přebírá muž, nebo také rodiny v rámci registrovaného partnerství, ve kterém rodiče tvoří dvě ženy nebo dva muži. Profesní realizace je stejně významným elementem jak ženského života, tak i mužského.

Především v oblasti přírodních věd je výrazně méně žen než mužů, objevují se také méně v řídících postaveních firem a společností. Průzkumy navíc ukazují, že v manažerských pozicích mají ženy nižší příjmy než muži na stejných postech. Jako jeden z konkrétních příkladů deklarované situace jmenujme studii harvardské univerzity z r. 1993, která prokazuje, že ženy ve vědě a strojírenství s doktorským titulem mají o 20 % nižší platy než muži. A takových studií je celá řada.

 

Co se s tím dá dělat?

Část odpovědi leží ve společenských stereotypech. Obecně se předjímá, že se děvčata více kloní k péči o druhé, vzdělávání a studiu cizích jazyků. Chlapci jsou vedeni k excelenci v matematice, technických oborech, IT a řemeslech. Jednou z cest může být nepěstovat v dětech odmala tyto společenské stereotypy a nechat je svobodně si vybrat vlastní cestu. Podobně svobodný přístup by měl panovat i při volbě mimoškolních činností.

Stejně jako jsou v řadách učitelů ceněni muži, ženy uspívají v molekulární chemii nebo meziplanetárním výzkumu. Je jim však v těchto oblastech věnována menší pozornost. Přitom si vzpomeňme např. na Marii Curie Sklodowskou, první ženu, která získala Nobelovu cenu za fyziku i chemii, obojí za významné počiny ve výzkumu radiace. Právě pozitivní příklady žen, které se ve vědních odvětvích uplatnily, mohou vést k většímu zájmu dívek o obory, které nejsou pro ženy zcela typické.

Propagace vědy mezi mladými lidmi je koneckonců i otázkou společného zájmu. Celospolečensky totiž atraktivita technických odvětví mezi mladými uchazeči postupně klesá.

Více Méně

Jak vychovat sebevědomé a šťastné děti

Payal Malhotra, konzulka Lipa Learning v Indii

Zdraví, štěstí a úspěch – to chce pro své dítě každý rodič. Jak toho ale dosáhnout? Přestože všechno v životě ovlivnit nemůžeme, existuje jedna věc, která nám pomůže k většímu pocitu štěstí a spokojenosti – zdravé sebevědomí. Sebevědomí není vrozená vlastnost – stejně jako všechny ostatní dovednosti, i sebevědomí je něco, co lze v čase rozvíjet a posilovat. Například tak, že zkoušíme nové věci, sami sobě dáváme nové výzvy a dosahujeme stále nových cílů. Jak ale rozvíjet sebevědomí našich dětí? Přečtěte si několik následujících tipů.

Posts

 

Nedělejte věci za děti – raďte jim

Někdy není snadné stát stranou a dívat se, jak děti zápolí s nějakou činností – zejména, když jim to trvá celou věčnost. Ale berte to jako hru – vaše děti jsou hráč a vy jste trenér. Ukažte jim, jak se něco dělá, nebo jim vysvětlete, jak na to. Jednoduše je popostrčte správným směrem a dál už je nechte, ať se snaží samy. Když se děti učí něčemu novému, malá pomoc z vaší strany jim vám dá větší naději na úspěch. A každý úspěch (ať už je jakkoliv velký) znamená silnější sebevědomí a motivaci pokračovat ve zkoušení dalších, nových věcí.

Podporujte je

I malá slůvka podpory dokáží velké divy. Představte si, že se snažíte zavázat si tkaničku, zatímco vedle vás stojí dospělý, netrpělivě poklepává nohou a tváří se rozladěně. Asi byste měli pocit, že je lepší nezdržovat, vzdát to a požádat dospělého o pomoc. Proto bychom měli děti podporovat, aby vytrvaly a nevzdávaly se, když se snaží naučit něco nového. Opakujte jim fráze jako „cvičení dělá mistra“ a „žádný učený z nebe nespadl“. Tím posilujete jejich vnitřní motivaci, díky které budou chtít dále zdokonalovat své dovednosti.

Zaměřte se na snahu, ne na výsledek

Je snadnější hodnotit výsledky než proces, který k nim vedl. Ale pokud jde o naše děti, měli bychom se zaměřit právě na proces, tedy na učení a zkoušení nového. Když děti napoprvé něco nezvládnou, mluvte s nimi o tom, jaké vyvinuly úsilí a jestli by příště mohly něco udělat jinak. Vždy své hodnocení zakončete pozitivně: „To byl dobrý pokus. Ještě na tom musíš trochu zapracovat a zkusit to znovu, ale nakonec se ti to určitě podaří!“ Chvalte je za snahu, a pokud dělají něco špatně, kritizujte konkrétní činnost, nikoli jejich domnělé vlastnosti. Například je lepší říci „Jestli to chceš dokázat, možná bys měla trávit více času cvičením než hraním videoher.“ namísto „Nepovedlo se ti to, protože jsi líná.“

Volná hra

Ne všechno, co děti dělají, musí mít nějaký účel. Je dobré dávat dětem prostor pro volnou hru – tedy hru, do které jako dospělí vůbec nezasahujeme a při které je necháme hrát si tak, jak samy chtějí. To ale neznamená strávit hodiny hraním počítačových her. Volná hra jednoduše znamená dát dětem prostor prozkoumávat, co všechno dovedou, a zkoušet nové činnosti (například objevovat, jakým novým způsobem si mohou hrát s věcmi kolem). Podle četných studií vede dostatek volné hry k lepším studijním výsledkům, jelikož výrazně rozvíjí kreativitu a představivost.

Stanovte základní pravidla

Pokud najdete správnou rovnováhu mezi svobodou a hranicemi, dáte tak dětem potřebné základy pro sebedisciplínu. Naučí se, že dosažení malých cílů vede k dosažení cílů větších – tedy že si například mohou po malých částkách naspořit na drahou hračku, po které touží. Dejte dětem pravidla, která mají dodržovat. Bez ohledu na to, čeho se pravidla týkají, se dětem pokuste vysvětlit jejich smysl a důvody, které vás vedly k jejich vytvoření. Tím mezi vámi a vašimi dětmi vznikne pevnější pouto založené na vzájemném respektu a porozumění. A zároveň jim pomůžete, aby byly sebevědomé a nebály se překonávat překážky.

Staré arabské rčení říká, že dětem by měli rodiče předat dvě hlavní věci: kořeny a křídla. Bezpodmínečná láska jsou kořeny. Sebevědomí jsou křídla. Máte-li oboje, učiní vás to v životě šťastnějšími.

Více Méně

Jak pomoci dětem zvládnout rozvod

Jana Klinderová, 18. ledna 2018

Rozvod je velkou psychickou zátěží – jak pro rodiče, tak i pro dítě. To navíc nemá vybudované obranné mechanismy na zpracování emocionálně náročných situací a výrazných změn. Velice proto záleží, jak se partneři během rozvodu a po rozvodu k sobě chovají. Od toho se poté odvíjí i to, jak se s rozvodem vyrovnají děti. Uvádíme několik základních momentů, kterých se jako rodiče můžeme vyvarovat, a přinášíme několik praktických tipů, které je vhodné brát v úvahu.   

Posts

 

Čeho se vyvarovat:

 

Svěřovat se dětem

Se svými traumatizujícími zážitky z rozvodu určitě není dobré svěřovat se dětem. Lepší je tyto problémy probrat s přáteli nebo odborníky. Pro děti je rozvod stresující a emočně zatěžující událostí i bez znalosti jednotlivých příčin rozvodu, často navíc doplněných o nepříjemné detaily, které by dětské uši slyšet neměly. Děti nám nedokážou pomoci – citové problémy dospělých jsou pro ně ohromnou zátěží, kterou nedokáží unést a zpracovat.

Distancovat děti od rozvodu

Opačným extrémem je absolutní izolace dětí od veškerého dění kolem rozvodu. Děti se mohou cítit odstrčené nebo jim může připadat, že jim rodiče nedůvěřují a rozhodují o jejich životě bez nich. Často si vyfantazírují nereálné důvody, proč se rodiče rozvádějí, a mnohdy kladou vinu za rozvod samy sobě. I v případě, že je příčina rozvodu nepříjemná, je vhodné ji před dětmi netajit a informovat je stručně a pravdivě.  

Pomlouvat druhého rodiče

Pokud se rodiče navzájem pomlouvají a nadávají si, můžete to mít negativní dopad na vztah dítěte k nim oběma i na jejich sebeúctu. Ať už je druhý rodič jakkoliv špatný, dítě se s ním pořád do jisté míry identifikuje. Pokud pomlouváme jednoho z rodičů, pomlouváme tak i dítě samotné a podrýváme tím jeho sebeúctu, což se může negativně odrazit v jeho emočním vývoji.

Zakazovat dítěti, aby mluvilo o druhém rodiči

Děti potřebují o svém životě mluvit. Přirozeně tak mají potřebu mluvit i o druhém rodiči, povídat vám o tom, jak se má, co je nového, co spolu například prožili, když se setkali. Neodrazujte dítě od jeho vyprávění, snažte se vyhýbat sarkastickým komentářům a snižování druhé strany. Rozvod není problém dítěte, ale rodičů. Dítě má právo na oba rodiče, mělo by tedy trpět co nejméně.

Vyhýbat se rodinným událostem

Občas nastanou chvíle, kdy se bývalí manželé musí potkat. Ať už jsou to oslavy narozenin a jiné společenské akce, na které jste pozvaní, nebo později události, které se týkají přímo dítěte (maturita, promoce, svatba). Snažte se jich účastnit. Pro dítě je velmi obohacující, když vidí, že rodiče spolu slušně komunikují a vycházejí i přesto, že se spolu rozvedli. Naopak situace, kdy dítě musí volit, zda pozve na oslavu narozenin jednoho či druhého rodiče, jsou náročné, frustrující a často spojené s pocity viny vůči jednomu či druhému rodiči.

Zakazovat či vyčítat setkání s druhým rodičem

Zakazování kontaktu s druhým rodičem či výčitky, že dítě tráví více času s druhým rodičem, mohou v dítěti probudit pocity viny a zmatku. Pokud rodič dítěti dává za vinu, že se bude cítit sám, když dítě odejde navštívit druhého rodiče, jedná se o citové vydírání. Dítě by mělo i po rozvodu cítit, že má dva rodiče. Problém rodičů není problémem dítěte.

Dělat z dítěte prostředníka

V situacích, kdy spolu po rozvodu rodiče přestanou zcela komunikovat, může nastat chvíle, kdy si udělají z dítěte prostředníka, přes kterého si vzkazují různé nepříjemné věci. Vždy je lepší variantou zkusit spolu komunikovat, pokud to situace vyžaduje. V případě, že to skutečně není možné, je lepší využít ke komunikaci například právníka či mediátora – nikdy však dítě.

 

 

Co naopak dělat:

 

Buďte k dítěti upřímní, nelžete mu o rozvodu a jeho okolnostech.

Ujišťujte dítě o tom, že ho máte oba rádi a že se o něj společně postaráte.

Informujte dítě o tom, jaké změny se budou dít.

Buďte dítěti k dispozici, pokud chce mluvit o svých starostech a pocitech, ale nenuťte ho, aby se svěřovalo.

Nechte dítě mluvit i o zážitcích a pocitech, které prožívá s druhým rodičem, a i když vám to nemusí být příjemné, zdržte se komentářů.

Nikdy nekritizujte druhého rodiče před dítětem.

Pamatujte, že dítě má právo na pravidelné kontakty a na soukromí ve vztahu s druhým rodičem.

Nevyptávejte se a neposílejte si vzkazy prostřednictvím dítěte.

V případě, že je toho na vás moc, nestyďte se vyhledat odbornou pomoc. Ačkoli rozvodovost dosahuje poměrně vysokých čísel a rozvod tak není ničím neobvyklým, stále se jedná o velmi bolestivou událost, která člověka dokáže hluboce zasáhnout.

Více Méně

Proč bychom neměli srovnávat děti

Payal Malhotra, konzulka Lipa Learning v Indii

Nikomu se nelíbí, když ho s někým srovnáváme. Každý máme vlastnosti, které nás činí jedinečnými, a když nás někdo hodnotí na základě silných stránek ostatních, je nám to často velmi nepříjemné. Když však dojde na děti, občas zapomínáme, jak hluboce je srovnávání může ranit. Stejně jako u dospělých, i u dětí vede srovnávání ke sníženému sebevědomí, zpochybňování vlastní identity a pokřivenému hodnocení vlastních schopností. Jediné, čeho porovnáváním dosáhneme, je roznícení soutěživosti mezi dětmi, které se poté snaží lépe chovat a dosahovat lepších výsledků.  Zapomínáme ale na to, že každý z nás je jiný: každý z nás má odlišné nadání, své silné a slabé stránky a každý se vyvíjí jiným tempem.

Posts


Bývalo to horší

Pamatuji si, že za mého mládí bývala v Indii hlavním měřítkem inteligence a úspěchu kariéra ve dvou oblastech: lékařství nebo technických oborech. Řadu z nás srovnávali s našimi sourozenci, bratranci, sestřenicemi a přáteli, kteří těchto kariérních úspěchů dosáhli. Pokud se vám v těchto oborech uspět nepodařilo, cítili jste se odstrčeně a méněcenně. Téměř žádný rodič nepodporoval své dítě v tom, aby se stalo malířem nebo tanečníkem. Kvůli skoro fanatické honbě za prestiží lékařů a techniků se na smetišti zmařeného potenciálu ocitlo mnoho jedinečných talentů.

 

Nepoučili jsme se z vlastních chyb

Přestože je dnešní situace už poněkud jiná, akademické úspěchy stále hrají velmi důležitou roli. Stále máme tendenci vyžadovat od dětí perfektní školní výsledky a často jim dáváme děti s lepšími známkami za vzor. Místo toho bychom ale měli děti motivovat, aby se jednoduše snažily, jak nejlépe umí. Měřítkem jejich úspěchu či neúspěchu by neměly být známky ostatních.
Syn kamaráda sice možná vyhrál zlatou medaili v plavání, ale to neznamená, že by to samé měla dělat moje dcera. V té může například dřímat výtečná tanečnice, která svými pohyby okouzlí kdejaké publikum. V tom případě bych svou dceru rozhodně neměla nutit, aby se dala na plavání. Nejlépe udělám, když ji povedu k tomu, aby se naučila porozumět sama sobě, svým zájmům a světu kolem sebe.

Proč je tedy porovnávání tak špatné?

Pokud vám stále není tak docela jasné, co je na srovnávání dětí špatného, podíváme se na konkrétní problémy, které s sebou často nese:

 1. Nízké sebevědomí. Děti si připadají neschopné a přemýšlí, proč nejsou schopny podávat takové výkony jako ti, s nimiž je srovnáváme.
 2. Odcizování. Děti vystavené sourozenecké rivalitě se vám začnou brzy odcizovat. Ustavičné porovnávání se sourozencem vede k pocitům vzteku a nenávisti vůči němu. Kromě toho, že porovnávání dítěti citově ubližuje, se vás také může ze strachu z dalšího ublížení začít stranit.
 3. Uzavřenost. Pokud si dítě vypěstuje strach z porovnávání v rámci dětského kolektivu, může se začít uzavírat do sebe a ostatním dětem se vyhýbat.


Čím tedy porovnávání nahradit?

Jelikož chceme pro naše děti vždy jen to nejlepší, neměli bychom se soustředit na to, co nezvládnou, ale spíše na to, co zvládnou. Základem je pozitivní přístup. To konkrétně znamená:

 1. Porovnávat výsledky dětí s jejich předchozími výsledky. Oceňte každý pokrok, kterého děti dosáhnou – ať už v nějaké konkrétní činnosti, nebo v chování. Děti budou více motivované se zlepšovat, když jako výzvu uvidí pouze samy sebe a své schopnosti.
 2. Chválit děti za jejich silné stránky. Nekárejte děti za jejich slabé stránky – každý z nás přece nějaké má. Poskytněte dětem podporu a pomozte jim se s jejich slabými stránkami vyrovnat. Zároveň je motivujte, aby se snažily nalézt a rozvíjet ty silné.


Opora nad zlato

Jako rodiče chceme pro své děti vždy jen to nejlepší. Je v pořádku, že je čas od času popoženeme kupředu nebo v nich vzbudíme zdravou soutěživost, ale vždy musíme dbát na to, abychom nepřekročili hranici, za kterou ublížíme jejich citům. Každé dítě má své silné stránky, u některých se jen musíme podívat hlouběji pod povrch, abychom je našli. Zkusme našim dětem pomoci poznat, co je činí jedinečnými, a veďme je k tomu, aby měly samy chuť posouvat své hranice.

Více Méně

Vánoce letem světem

Jana Klinderová, 21. prosince 2017

Jak se slaví Vánoce v různých krajích světa? S jakými zvyky a tradicemi bývají vánoční svátky spojené a co vlastně oslavují? Vydejte se s námi na malou exkurzi různými podobami těchto svátků pokoje, rodiny a lásky.

Posts

Německo

Německé zvyky se v mnohém podobají těm českým. Dárky přináší Christkind (dítě Ježíšek) nebo Weihnachtsmann, starší muž v dlouhém plášti s kapucí a s rezavým vousem. Do domácností patří stromeček, barevná světýlka, tradiční jsou skleněné ozdoby a často i malé jesličky. Zdobí se i různé keře, zahradní stromky, typická je vůně svařeného vína. Připravují se různé ryby – losos v rosolu, štika, candát, úhoř nebo kapr s nádivkou. Tradiční je speciální pečivo Springle ochucované anýzem a samozřejmě sladká vánoční štola (vánočka).

 

Itálie

V Itálii dárky nosí Babbo Natale (který se podobá Santa Clausovi) nebo Gesú bambino (Ježíšek). V některých částech severní Itálie se můžeme setkat i s tradicí, kdy dárky nosí svatá Lucie. Na slavnostním stole bývá většinou jehně nebo krocan, jako dezert se podávají datle a fíky s různými náplněmi a pečivo panettone, najdeme zde však spoustu krajových odlišností. Vánoční oslavy vrcholí v noci z 5. na 6. ledna, kdy se na většině italských náměstí rozzáří ohně. Lidé vyrážejí do ulic, děti koledují a dostávají od dospělých drobné dárečky a sladkosti. 6. ledna létá od domu k domu stará, ale hodná čarodějnice Befana, která přilétá k dětem na koštěti komínem a přináší jim dárky.

 

Austrálie

Australané slaví Vánoce podobně jako Britové, díky rozdílnému počasí je ale celá atmosféra trochu jiná. Vánoce zde připadají na roční období léta, kdy se může teplota vyšplhat vysoko nad tropických 30 stupňů Celsia. Zdobí se stromky (případně palmy) a vaří se různé speciality. V Austrálii žije spousta přistěhovalců a jejich potomků a tradiční vánoční pokrmy jsou tím velmi ovlivněny. Kromě tradičních britských jídel se tak o Vánocích můžeme setkat s nejrůznějšími specialitami od mořských plodů přes pečené žáby či hady upravené v popelu až po pštrosí či klokaní maso. Australané si pak tyto pochoutky i o Vánocích vychutnají tak, jak je pro ně typické – při grilování na pláži s rodinou či přáteli.

 

Rusko

Podle pravoslavného kalendáře připadají Vánoce v Rusku na 6. a 7. ledna, ale slaví se jen málokde. Po zákazu Vánoc v roce 1918 mnoho tradičních zvyků upadlo v zapomnění a nyní většina Rusů místo nich slaví Nový rok s jolkou (stromečkem) a dárky od dědy Mráze. Jedná se tedy vlastně spíše o oslavu příchodu nového roku a bývá to oslava velkolepá. Kromě dědy Maroze se u vánočního stromku objevuje u dětí populární postava Snegurky (Sněhurky). O štědrovečerní večeři se podávají bezmasé pokrmy a ryby. Oblíbené jsou vareniky, což jsou plněné taštičky z kynutého těsta.

 

Mexiko

V křesťanském světě patří mexické oslavy Vánoc k těm bujařejším a veselejším. Vánoce v Mexiku začínají mezi 16. a 24. prosincem. V tomto období probíhají tzv. posadas, kdy lidé tvoří v ulicích procesí a přehrávají scénku, jak Josef s těhotnou Marií hledali přístřeší při své cestě do Betléma. Ulice jsou plné vánočních stánků s pestrobarevnými hračkami a různými barevnými předměty, jako jsou ryby a ptáci vyrobení z tykví a jiné postavičky ze slámy nebo z hlíny, které se dají naplnit cukrovím. Vánoční stromečky jsou v Mexiku také k vidění, ale jako jejich alternativa se mnohdy využívá tzv. piñata – hliněný džbán na vodu velikosti sudu na zelí. Džbán se obaluje papírovým límcem a zdobí peřím a plní se sladkostmi či dárky.

Na Štědrý den lidé hojně navštěvují půlnoční mši a na slavnostní večeři si často pochutnávají až pozdě večer. Schází se celé rodiny dohromady, k jídlu se podává porůznu, kdo co má rád, cílem oslav je být hlavně spolu, bavit se a stihnout i více návštěv za večer.

Každý kraj, každé místo má své tradice a zvyky, bez kterých si vánoční svátky neumíme představit. Ač se na různých místech světa zvyky tradičních slavností mnohdy velmi odlišují, oslavy Narození Páně mají záměr všude stejný. Být spolu s těmi, kteří jsou nám blízcí, sdílet příjemnou atmosféru a symbolicky oslavit narození Ježíše Krista.

Přečtěte si také:

Předvánoční těšení

Jak na sebe být (nejen) o Vánocích hodní

Více Méně

Předvánoční těšení

Iva Jelínková, 18. prosince 2017

Poslední měsíc v roce, prosinec. Na jeho konci nás čeká změna čísla v letopočtu, kterému většinou přisuzujeme nové začátky, dáváme si předsevzetí o tom, že v následujícím roce uděláme řadu věcí jinak a budeme lepší. A že příští prosinec nebude hektický. Jenže ono je toho tolik, co bychom v předvánočním shonu chtěli, my dospěláci, stihnout.

Pro děti však začátkem prosince nastává doba těšení. Je celá prosvícená plamínky svíček, provoněná esencemi, které jindy v roce neucítíme, propletená tajemstvím. Někdo se těší na dobroty, které se postupně začínají doma objevovat, někdo na pohádky, kterých je před Vánoci víc než kdy jindy, a všichni se těší na dárky. V dětském světě je tolik příležitostí k těšení! Uvědomujeme si vůbec, jak nám dospělákům prosincové dny letí, ale pro děti se čas loudá a cesta směrem k Vánocům vůbec neutíká? O to víc se hodí aktivity, které čas ukrátí a které si jako rodina užijeme spolu.

Posts


Zahrajme si pohádku

Co třeba loutkové divadlo? Pohádku, na kterou se o Vánocích nejvíc těšíme, nebo tu, co nám tatínek čte, některý dokonce i vypráví před spaním. A že nemáte doma loutkové divadlo? To vůbec nevadí – ba naopak. S trochou fantazie se postavou z pohádky může stát jakýkoli předmět. Ponožka, šála, panenky či plyšáci. V neposlední řadě není nic jednoduššího než si postavičky nakreslit, pak je vystřihnout a přilepit ke špejli nebo klacíku. Jako divadelní scéna skvěle poslouží pár židlí a deky nebo prostěradlo. Dospěláci hrají pro děti, děti pro dospěláky, věrnými diváky jsou babičky, dědové, sourozenci, hrát se dá také pro panenky i pro domácí mazlíčky. O publikum určitě nebude nouze. A že pohádka bude mít třeba úplně jiný konec, to určitě nikomu nevadí.

 

Vánoční pošta

O svátcích si často posíláme e-maily s více či méně uměleckými obrázky s vánoční tématikou, rozšířily se i převzaté básničky a PFka v elektronické podobě. Ale co kdyby se v naší schránce objevila pohlednice? Vánoční přání, které přinesl pošťák? Dříve ani jiná vánoční přání nebyla. Letos zahájíme novou tradici – pošleme poštou naši vlastní vánoční pohlednici. Není přece ani trochu těžké vystřihnout ze silnějšího papíru (čtvrtky) formát pohlednice. Z jedné strany uděláme linky a na druhé je prostor pro malé (i větší) malíře. Jedinou hranicí je rozměr pohlednice. Děda nebo teta se strejdou se rádi budou chlubit originálním přáním k Vánocům, které přišlo poštou. A možná nám o Vánocích přijde také pohlednice, originální a jen jediná taková na světě.


Koleda pro celou rodinu

Často bydlíme daleko od těch, které máme rádi – a to se nám pak stýská. O Vánocích dvojnásob. V dnešní době ale máme digitální technologie, které nám pomohou. Členové rodiny, kteří z různých důvodů nejsou spolu, se mohou nejen slyšet, ale i vidět. Videohovor nám umožní, abychom alespoň na chvíli byli „blízko a na dohled“. Skvělá příležitost pro překvapení! Celá rodina stojí společně v záběru a zpívá svým blízkým koledu nebo vánoční písničku. Možná se k nám přidají, i když jsou teď někde na druhém konci světa. Můžeme klidně uspořádat soutěž o nejlepší koledu. Nejde jen o hezký zpěv, důležitý je i umělecký dojem. Převleky ani domácí hudební nástroje nejsou zakázány. Ale to úplně hlavní je legrace, kterou si spolu užíváme.


Adventní kalendář trochu jinak

Do Vánoc ale stále zbývá tolik času… Výborným pomocníkem k jeho ukrajování je adventní kalendář. Stačí si připravit šňůru a kolíčky na zavěšení a najít doma sirotky – osamocené rukavice nebo ponožky, kterým se ztratila druhá do páru. Do každé ponožky nebo rukavice vložíme kartičku, na které je přání, úkol, nebo sem tam malý dáreček. Na lístečku je například úkol nakreslit nejhezčí vánoční stromeček, vyrobit vánoční ozdobu, přečíst si s rodiči něco o vánočních zvycích. Nejen dospěláci mohou psát a kreslit vzkazy, děti samy dokáží vymyslet krásné úkoly a vzkazy pro celou rodinu. Vybrat si každý den jednu kartičku se v předvánočním čase stává krásným společným rituálem a námětem k povídání.

Všichni se rádi bavíme, bez ohledu na věk. A tu největší zábavu si užijeme, když jsme spolu a je nás víc. Čas potom pádí jako splašený. A až budeme společně odpočítávat čas, který do Vánoc zbývá, trocha toho dětského těšení se určitě přenese i na nás dospělé. Je totiž docela nakažlivé. Tak si ho pojďme všichni společně užít!

Přečtěte si také:

Jak na sebe být (nejen) o Vánocích hodní

Co děti opravdu potřebují na Vánoce?

Více Méně

Jak na sebe být (nejen) o Vánocích hodní

Ladislava Whitcroft, 11. prosince 2017

Pár hodin před Štědrým večerem si jdou rodiče po krku kvůli zamotaným vánočním světlům, zatímco u televize probíhá lítý boj o ovladač. Potom najednou zazvoní zvoneček na povel, že teď „jsme na sebe všichni hodní“ a běda těm, kdo nejsou.

Také jste zažili něco podobného? Jako malá jsem vůbec nechápala, proč na sebe zrovna teď a tady musíme být hodní. Navíc Vánoce jsou vlastně docela krutá záležitost. Nevěřím, že kdy nějaký kapr snil o tom, jak se bude v kádi mačkat se spoustou kapřích kolegů, aby se z něj nakonec stal řízek. Ledaže by si při tom představoval, jak nás na oplátku pěkně a pomalu dusí kostí. A také si nemyslím, že stromy v lese jsou nějak zvlášť nadšené z představy, že je postavíme do obýváku a nabalíme na ně spoustu ozdob a dalších třpytivých nesmyslů. A že by na sebe byli lidé v době před Vánoci nějak zvlášť milí? Naposledy mi jedna maminka málem vypíchla oko před jesličkami, jen aby si její dcera mohla pohladit oslíka, který, jen tam mezi námi, taky nevypadal moc šťastně.

Posts

Ale vlastně se mi líbí poselství Vánoc, které nám říká, že bychom na sebe měli být hodní. Samozřejmě to ale nepůjde na povel a samozřejmě by to nemělo platit jen o Vánocích. Na druhou stranu, proč by to zrovna o Vánocích platit nemělo?

Jak to tedy udělat, pokud chceme s dětmi jednou ten vánoční i předvánoční čas skutečně mít o tom, že budeme hodní, a to nejen na sebe, ale na své okolí?


1. 
Udělejte si Advent dobrých skutků

K adventnímu času patří adventní kalendář, který se dá, kromě různých dobrot, zasvětit i dobrým skutkům. Kromě adventního kalendáře ale můžete vyzkoušet i jiné, netradičnější hrátky. Vyrobte či kupte si ozdobné pytlíčky nebo krabičky. Pro každý den napište na papírek jeden dobrý skutek, který pak budete v daný den s dětmi plnit. Zároveň doporučuji přidat do krabiček či pytlíčků i nějaké ty dobroty. Dobré skutky jsou skvělá věc, ale dobrota je zkrátka dobrota. Každý adventní den schováte jeden z takto vytvořených „pokladů“ někam v domě a pak už jen můžete hrát hru na samá voda, přihořívá, hoří! (nebo ještě lépe jedna vločka, dvě vločky, sněží!).

Nejlepší zážitek budete mít, když nejdříve vymyslíte vlastní dobré skutky spolu s dětmi. Při tom si můžete povídat o tom, co to vlastně ten dobrý skutek je. Děti znají dobré skutky z pohádek, které jim mohou být inspirací. Nebo se jich zeptejte, kdo pro ně kdy udělal něco hezkého, co je potěšilo. Mezi dobré skutky mohou patři úplné maličkosti. Například to, že „někomu řekneme něco hezkého“ či „uklidíme nepořádek, který jsme neudělali“, až po kreativnější záležitosti typu „nakreslíme hezké přání pro sousedku“. Pokud se vám nelíbí nápad se schováváním, můžete si udělat třeba vánoční krabici dobrých skutků, odkud budete vytahovat každý den jeden pytlíček s dobrotou či jinou maličkostí a dobrým skutkem. Krabici samozřejmě spolu s dětmi patřičně vánočně ozdobte.


2. Ozdobte si stromeček na zahradě nebo v lese

Chápu, že většina dětí touží po vánočním stromečku a umělý stromeček není to pravé ořechové. Co kdybyste si ale pro změnu vyrazili do lesa a ozdobili si nějaký stromeček tam? Může to být vlastně docela dobrodružná výprava. Pokud vám roste nějaký pěkný stromeček na zahradě, ozdobte si ho přímo tam. Použít můžete ozdoby, na kterých si ráda smlsnou zvířata. Například když překrojíte pomeranč napůl a lžičkou vyjíte dužinu, vznikne vám malá mistička, do které nasypete různá semínka. Pak už stačí na obou stranách protáhnout kůrou provázky, které poslouží k zavěšení na strom, a pozvat malé opeřence na hostinu.

Naplnit dobrotami můžete třeba i skořápku od kokosu, kterou položíte pod strom jako dárek pro čtyřnohé kamarády. Ke zdobení se dají využít různé bobule, sušené či čerstvé ovoce, šišky obalené v ptačím zobu… Při takovém tvoření se s dětmi hezky vyřádíte a ještě si užijete legraci na čerstvém vzduchu.  A ze stromečku či vaší zahrady se tak rázem stane oblíbená zvířecí restaurace.

 

 

3. Zapojte se do nějakého vánočního charitativního projektu

Existují různé charitativní projekty, které můžeme spojit s tím, že si popovídáme o tom, proč je důležité pomáhat ostatním a co to vlastně ta charita je. Dětem by se mohl líbit třeba projekt Daruj hračku, v jehož rámci můžete darovat hračku dětem z dětských domovů. Hezký je také nový charitativní projekt Ježíškova vnoučata, který myslí na osamělé seniory. Na stránkách můžete společně s dětmi vybrat dárek, který byste chtěli někomu věnovat.

 

4. Vánoční zvyky a zvířata

Až si budete povídat s dětmi o vánočních zvycích, nezapomeňte jim připomenout, že na Štědrý den se vždycky pamatovalo i na zvířata. Slepice například dostaly zrní a hrách, koza od všeho něco, myši drobky od večeře. Co třeba vyrobit si před Vánocemi s dětmi pěkné krmítko pro ptáčky? Krmítka se dají dělat ze všeho možného, třeba i z recyklovaných materiálů, jako je plastová láhev či krabice od mléka. Spoustu inspirace najdete na internetu. Zkuste s dětmi zapátrat – stačí do vyhledávače zadat heslo „DIY birdfeeders“ a pak už si jen vybrat ten, který se vám nejvíce líbí.  

 

Přečtěte si také:

Co děti opravdu potřebují na Vánoce?

Jak naučit děti hospodařit s penězi

Více Méně

Co děti opravdu potřebují na Vánoce?

Jana Klinderová, 27. listopadu 2017

Vánoce jsou v dnešní době hojně prezentovány jako svátky konzumu, přezdobených výloh, velkého množství jídla, sladkostí a uměle vytvářené radosti a pohody. Mediální masáž v nás vyvolává dojem, že je potřeba utratit velké sumy peněz za jídlo a spousty dárků nejen pro děti. Není snadné tomuto trendu nepropadnout, především když máme děti, chceme jim udělat radost a víme, jak šťastně se tváří při příchodu do místnosti s rozzářeným vánočním stromkem a při rozbalování dárečků.

Je však toto obraz Vánoc, který chceme vštípit svým dětem?

Posts

 

Pravá podstata Vánoc

Svým chováním předáváme dětem, jak budou tyto svátky vnímat ony samy v budoucnosti a jak budou posílat tradici dál. Není pochyb, že se jedná o období plné emocí, ať už pozitivních, či jiných. V některých rodinách Vánoce znamenají stres, shon, snahy přiblížit se dokonalým představám, které nejsou naplnitelné, obavy z nadměrné konzumace potravin, které si nakoupíme a upečeme, a mnohokrát vyslovená přání, aby už svátky konečně skončily. Kdo by se usmíval a byl spokojený, když má doma utahanou nervózní maminku a tatínka, kteří nemají čas a na všechno reagují podrážděně?

 

Jak na to jinak a co děti opravdu ocení?

Pamatuji si, že jako dítě mi udělalo největší radost, když jsme se před Vánoci celá rodina společně dívali na pohádku „Byl jednou jeden král“. Maminka přinesla voňavý čaj a talířek s nazdobeným cukrovím a byli jsme všichni spolu. Nebo jsem s babičkou obalovaly rohlíčky v cukru provoněném vanilkou. Každoročně jsme chodili na procházku na Pražský hrad, kde se v kostele sv. Jiří konala výstava betlémů. Nikdy se mi nechtělo vyrážet do chladných zimních ulic Prahy, ale prohlížení vystavených betlémů vyrobených ze dřeva, skla, keramiky či vizovického pečiva jsem doslova milovala. Nejlepší bylo, že jsme chodívali všichni dohromady, celá rodina.

Pro děti je rodinná sounáležitost nesmírně důležitá. Mají rády Vánoce nejen kvůli dárkům, které na ně čekají pod stromečkem, ale často je to doba, kdy se celá rodina na chvíli sejde dohromady, a je skvělé, když si na sebe vzájemně všichni udělají více času.  

 

Pojďme to letos zkusit jinak

Zkusme tento rok udělat malou změnu. Zapomeňme na to, že bychom „měli“ doma skvěle uklidit, napéct 12 druhů cukroví, vše dokonale vyzdobit na první advent, nakoupit každému 10 dárků, všechno zabalit v uměleckém ladění ideálně s ručně vyrobenými visačkami se jmény. Zapomeňme na to, že nestihneme koupit CD s právě vydanými vánočními koledami a že tento rok nebude na našem domě viset světelný řetěz. Můžeme to zkusit jinak, alespoň pro jednou.

Zkusme tento rok co nejvíce času v předvánočních přípravách i během Vánoc strávit se svými dětmi. Zapojme je do všech aktivit. Obdivujme v nejbližším městě obecní vánoční strom, vydejme se prozkoumat slavnostní osvětlení, běžme do parku, donesme do lesa zvířátkům ke krmítku jídlo, pojďme si zabruslit či zasáňkovat, vytáhněme všechna puzzle a pexesa, zahrajme si všechny možné hry. Doma nechme děti, ať nám pomohou s vánoční výzdobou, postavme si společně třeba betlém. Nic je nepotěší více, než když budou moci přípravy sdílet společně s námi. Pojďme s nimi třeba do kostela na dětskou mši nebo na adventní koncert, navštivme kostel, kde je vystavené Jezulátko a vyprávějme si jeho příběh.

Před Vánoci také mnohá divadla hrají představení pro děti – pojďme na ně společně. Zkrátka a dobře, buďme spolu! Společně prožité chvilky smíchu, lechtání, vaření a štědrovečerní přípravy si děti užijí nejvíc. Můžeme společně upéct perníčky či jiné oblíbené pečivo, nebo nechat děti cukroví vybrat u cukráře. Děti nestojí o načančanou slavnostní večeři o pěti chodech, mnohem více si přejí vaši přítomnost a čas strávený s vámi. Bude se jim líbit společné vyrábění a pouštění plovoucích svíček či tradiční zvyk věštění z litého olova.      

         

A jak na dárky?

Nepřehánějme to. Dárky nikdy nevynahradí čas, který můžeme s dětmi strávit v plné přítomnosti. Domluvme se v rodině mezi sebou, jaké dárky děti dostanou. Scházíte-li se v širším rodinném kruhu, nemusí přece dostat dárek od každého. Z velkého množství dárků bývají děti zahlcené, mnohdy si více užívají samotné rozbalování a šustění papíru než obsah jako takový. Čekáme, že se budou z dárku radovat, oni ho však odhodí a vrhají se na rozbalování dalšího. Chyba není v dětech, nejedná se o nevděk. Je to známka jejich zahlcení a toho, že jim kvůli své potřebě darovat příliš mnoho nedáváme čas na to, aby mohly radost z dárku skutečně prožít.

Počet dárečků není měřítkem naší lásky. Studie z Univerzity v Missouri a Univerzity Illinois v Chicagu potvrdila, že rodiče, kteří děti zahrnují příliš velkým množstvím materiálních věcí, hledají i v dospělosti smysl a úspěch převážně v materiálnu a vlastnění určitých věcí často spojují se svou sebehodnotou. Děti zahrnované přemírou dárků mají tendenci pokračovat v konzumním chování svých rodičů a aplikovat tento postoj i na mezilidské vztahy.

 

Kolik tedy dárků?

Neexistuje žádné magické číslo, které by určovalo hranici, kdy je dárků ještě tak akorát a kdy už je to moc. Tu hranici musíme stanovit my sami, tak aby dárků nebylo příliš a dítě mělo dostatek prostoru k tomu potěšit se s nimi a pohrát si. „Je samozřejmé, že se milující rodiče snaží splnit svým dětem všechna přání, nicméně spojení mezi rodičovskou láskou a materialismem je mimořádně nešťastné,” upozorňují autoři výše zmiňovaného výzkumu. Místo toho, abychom se dětem svou lásku snažili dokazovat hromadou dárků pod vánočním stromečkem, dělejme to raději prostřednictvím svého chování.

Pro děti je také velmi důležité, aby na Vánoce zůstala některá přání nesplněna a aby si uvědomily, že nemohou dostat všechno, na co jen pomyslí. I když se nám to může zdát nepříjemné či nespravedlivé, dáváme jim tak mnohem užitečnější průpravu do života, než když jim koupíme naprosto všechno. Věřme tomu, že naše děti trpí mnohem víc nedostatkem našeho času a pozornosti než menším množstvím dárků pod vánočním stromkem.

 

Další doporučené články:

Jak naučit děti hospodařit s penězi

Jak naučit děti trpělivosti

Více Méně

Jak naučit děti hospodařit s penězi

Jana Klinderová, 8. listopadu 2017

Děti napodobují všechno, co děláte – a platí to i v případě hospodaření s penězi. Způsob, jakým s penězi zacházíte vy, váš přístup k bohatství a chudobě, to vše do velké míry určí, jak budou s penězi zacházet v dospělosti vaše děti. A to dokonce i v otázce platu, osobních hodnot i potenciálního zbohatnutí. Nejlepší způsob, jak děti naučit finanční gramotnosti, je tedy jít jim příkladem. A kdy s tím začít? Ideálně hned!

Posts

Někteří rodiče se zdráhají vystavit své děti penězům příliš brzy, protože je chtějí uchránit od tlaku světa dospělých – ale pokud své dítě naučíte rozumět penězům a vážit si jich už od útlého věku, budou s nimi v dospělosti lépe zacházet. Můžete začít tím, že svému dítěti ukážete a půjčíte bankovky, mince a karty a že ho necháte platit v obchodech a dávat spropitné. Rychle tak zjistí, že peníze jsou součástí každodenního života.

 

Peníze a jejich hodnota

Vysvětlete dětem, co jsou to peníze, mince, šeky a kreditní karty, a vysvětlete jim, jak tyto formy platidel fungují. Řekněte jim, kde se peníze berou, například že maminka s tatínkem musejí chodit do práce, aby dostali peníze, dědeček žije z peněz, které si našetřil během života, apod.

Veďte děti k tomu, aby pochopily princip vydělávání peněz. Vezměte je s sebou do práce a ukažte jim, co přesně děláte. Promluvte si o tom, jak se dají peníze vydělat a jaké druhy zaměstnání existují. Řekněte svým dětem, jak dlouho musíte pracovat, abyste si mohli dovolit nové boty, nové kolo nebo jet na dovolenou.

 

Děti si rády na něco hrají

Vyrobte si „dětské peníze“, se kterými si můžete hrát. Hrajte si na prodavače v obchodě, prodávejte a kupujte hračky nebo ovoce, použijte staré krabice a předstírejte, že je to různé zboží. Můžete se svými dětmi dokonce smlouvat, zlepšíte tak jejich vyjednávací dovednosti. Promluvte si s dětmi o hodnotě peněz. Za více věcí zaplatí víc peněz. Staré auto stojí méně než nové a když utratíte méně za jednu konkrétní věc, můžete si dovolit koupit více jiných věcí.

Můžete také vymyslet určitou činnost (například domácí práci), za kterou budou děti dostávat malý obnos peněz – například mohou vynést odpadky, vyluxovat auto apod. Tímto byste ale neměli nahradit domácí práce, se kterými děti běžně vypomáhají a projevují tak svou přináležitost k rodině.

 

Potřebuji versus chci

Je důležité vysvětlit dětem rozdíl mezi tím, co potřebují (koupit jídlo, zaplatit nájem, zaplatit účty za elektřinu, koupit si pomůcky do školy, apod.), a tím, co chtějí – jako je například značkové oblečení, víc hraček, časopisy, filmy apod. Děti by měly vědět, za co rodina peníze utrácí.

Můžeme si také jako rodina nastavit cíl – pokud se budeme celý týden chovat spořivě, můžeme se za to o víkendu odměnit, například vyrazit na výlet nebo do cirkusu. Podpoříte tak to, aby rodina fungovala jako skutečný tým.

 

Hospodaření s penězi

Vysvětlete dětem rozdíl mezi utrácením peněz (za potřebné / nepotřebné věci), spořením a rozdělením se s ostatními lidmi (např. přispíváním na dobročinné účely). Navrhněte jim, aby si spořily peníze do prasátka. Když si budou chtít něco koupit, promluvte si s nimi o jejich záměru, ale nechte je, aby konečné rozhodnutí učinily samy.

Veďte děti k tomu, aby s ostatními sdílely svůj čas, nápady a dovednosti – nejenom věci a peníze. Navrhněte jim, aby někoho podporovaly, například dobročinný projekt nebo organizaci (můžete ji podporovat jako rodina). Nechte děti vyřadit hračky, se kterými už si nehrají, a oblečení, ze kterého vyrostly, a dejte je sousedům, lidem bez domova a lidem v nouzi.

Zacházejte s penězi zodpovědně a vaše děti budou dělat totéž.

 

Zdroje:

Kiyosaki R., Lechter S., Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money That the Poor and Middle Class Do Not!,  Warner Business Books, 2000

 

Další doporučené články:

Jak vychovat děti, které se nevzdávají

Jak naučit děti trpělivosti:

 

Více Méně

Jak mluvit s dětmi o smrti

Ladislava Whitcroft, 27. října 2017

Jako malá jsem bydlela u hřbitova. Občas jsme sem s rodiči chodili,  prohlíželi si nápisy na hrobech, fotky zemřelých lidí a vymýšleli si o nich příběhy. Smrt u nás nebylo žádné tabu. Je dost možné, že toto téma brzy přijde na přetřes i u vás doma. Blíží se totiž čas dušiček, tedy svátku všech mrtvých. Možná se vydáte s vaší ratolestí na hřbitov položit svíčku na hrob někoho, koho jste měli rádi.

Posts

 

Nebojte se toho

 

Někteří dospělí se o smrti bojí s dětmi hovořit. Často to bývá z obavy, aby v nich (či v sobě) nevzbudili úzkost, nebo prostě neví, jak na to. Smrt je ale přirozenou součástí života a  z našich myšlenek nezmizí, když o ní nebudeme vůbec mluvit. Spíše je tomu naopak. Děti se setkávají se smrtí ostatně již v pohádkách a nijak je nestresuje, když občas narazí na část, ve které umře starý král. Při procházkách v přírodě zase leckdy narazí na mrtvého broučka nebo ptáčka. Konec konců se může stát i to, že zemře někdo v jejich okolí.

Pokud vaše dítě zavede na téma smrti řeč, rozhodně ho neodbývejte. Dítě potřebuje vědět, že s vámi může mluvit o všem a že má ve vás oporu. V případě, že byste se otázce snažili vyhnout, mohlo by mít dítě pocit, že se jedná o něco, co je opravdu hrozné a o čem se nemluví. Ve výsledku se by se pak skutečně mohlo začít bát a stresovat. Na druhou stranu samozřejmě rozhovor o smrti dítěti nijak nevnucujte. Zkrátka počkejte, až bude vaše ratolest sama připravená s buďte tu pro ni.

 

Pár tipů

 

To, jak s dítětem budete o smrti mluvit, samozřejmě závisí na vašem náboženském či jiném přesvědčení a na momentální situaci. Jen si dávejte pozor na to, abyste mluvili jednoduše a nepoužívali slova, kterým dítě nerozumí. Také byste měli být upřímní. Neříkejte dětem něco, co není pravda. Například neříkejte, že zesnulý spí nebo že někam odjel. V případě, že sami na nějakou otázku nemáme odpověď, je lepší to přiznat, než si vymýšlet něco, čemu sami nevěříme.

Už odmalička je dobré rozvíjet u dětí respekt k odlišným názorům tím, že poukážeme na to, že někteří lidé věří tomu, jiní zase něčemu jinému.  

Pokud nevíte, jaká slova zvolit, pomohou vám příběhy a obrázkové knížky pro děti. Na trhu najdete několik kvalitních knih. Výborná je například obrázková knížka Gaston, chlapeček který se hodně ptal. Malý hrdina mamince pokládá různé všetečné otázky, k nimž patří i ty, které se týkají smrti. Odpovědi mají pak především sloužit jako odrazový můstek k dalším rozhovorům. Úspěšná je i knížka Když dinosaurům někdo umře či kniha O smrti smrťoucí.

 

Když nám umře někdo blízký

 

Co dělat v případě, že nám zemře někdo, koho jsme měli rádi? Když nám zemře milovaný domácí mazlíček, měli bychom dětem dovolit, aby ho oplakaly a třeba mu i udělaly hezký hrobeček. Ostatně smutek je přirozenou součástí života, stejně jako radost. Proč bychom tedy nepřiznali, že i my býváme smutní.

Součástí života jsou bohužel i situace, kdy nám zemře někdo blízký. Pokud se to stane v rodině, pak bychom měli být dětem nablízku a dát jim najevo, že jsme připraveni je vyslechnout. Nebraňte  dětem vyjádřit vzpomínku na mrtvé, pokud to chtějí. Dovolte jim zapálit svíčku, nakreslit obrázek či dát kytičku na hrob. „Otevřené vyjadřování smutku a truchlení má uvolňující a léčivý vliv, umožňuje dětem truchlit také,“ říká dětská psychiatrička Iva Dudová. Zároveň bychom měli dítě ujistit, že o něj bude postaráno, že za smrt blízkého nenesou žádnou odpovědnost a že se nemusí bát běžných nemocí, jako je třeba rýma nebo chřipka.

 

Jak děti chápou smrt?

 

Chápání smrti se u dětí vyvíjí různě. Všeobecně však platí, že  nezvratnost smrti začnou děti chápat až zhruba ve věku pěti let. Malé děti chápou smrt na základě hry a mohou si tak například myslet, že „dědečkovi došly baterky” či na základě představ, které jsou typické pro pohádky („babičku sebrala smrtka”). V případě, že se malé děti setkají se smrtí v přírodě, často v nich vzbuzuje zvědavost. Rozkládající se zvířátko tak mohou zaujatě pozorovat jako každou jinou fascinující věc.

 

Zdroje:

Hospicenet.org – Talking to Children About Death

 

Další články od Ladislavy Whitcroft:

Jak se chovat k lidem s handicapem

Jak vychovat děti, které se nevzdávají

Více Méně

Jak vychovat děti, které se nevzdávají

Ladislava Whitcroft, 20. října 2017

Zkuste odhadnout, jak často u vás doma zaznívá některá z následujících nebo podobných vět: Tohle já nikdy nezvládnu. Nemám na to buňky. Takhle to stačí. Lepší už to stejně nebude. Že docela často? Pak je nejvyšší čas na změnu.

Posts

Jako rodina totiž inklinujete k takzvanému fixnímu myšlení. Lidé s tímto myšlením si často pesimisticky říkají, že věci jsou zkrátka dané a člověk s nimi nic nenadělá. Pravěký muž s fixním způsobem myšlení určitě brblal, že ten oheň je nějaká divná novota, co člověka akorát popálí, všechno nám tu od něj shoří a vůbec, kdo to kdy viděl, házet maso do ohně…

Opakem fixního myšlení je takzvané myšlení k růstu, anglicky se mu říká growth mindset. Teorie myšlení k růstu vychází z poznatků neurovědy, které nám říkají, že naše inteligence není fixní. Naopak ji můžeme neustále zvyšovat tak, že se nepřestáváme pokoušet o změnu k lepšímu a pravidelně si namáháme mozkové závity.  

Slova a obrázky, které nás motivují

Zkusme si teď přeformulovat výše uvedené věty třeba nějak takto: Učení dělá mistra. Já se jen tak nevzdám. Trochu si protáhnu mozkové závity, to mi udělá jen dobře. Také vám znějí lépe? Zkuste se tedy postarat o to, aby podobná slova zaznívala u vás doma co nejčastěji. Pokud byste chtěli trochu procvičit psaní a zapojit kreativitu, můžete s dětmi udělat malou nástěnku, kam si podobné věty napíšete, abyste je měli denně na očích. Děti k nim mohou třeba přikreslit obrázky. Zároveň je naučíte například i něco o tom, jak vypadá mozek, a třeba si užijete i trochu té legrace. Jak by asi takový mozek, který se protahuje, mohl vypadat na obrázku? Vzpíral by třeba činky nebo cvičil jógu?

Příběhy o lidech, kteří se nevzdávají

Vyprávějte a čtěte dětem příběhy o lidech, kteří to někam dotáhli díky své vůli. Mohou v nich vystupovat reální hrdinové či smyšlené postavy. Pokud jsou děti blázni do počítačů, navnadí je třeba příběh o zakladatelích Googlu nebo Stevu Jobsovi. Děti asi překvapí, že tito skvělí lidé začali svou cestu za slávou tak, že si udělali pracovnu v garáži! Stejně jako Walt Disney, jehož začátky nebyly vůbec lehké. No a dnes jeho pohádky miluje celý svět. Když už jsme u těch pohádek, tak i v nich se často skrývá poselství o nezlomné vůli. Pokud ve vás dřímá vypravěč, můžete dokonce zkusit nějakou pohádku vymyslet sami. Nebo si nějakou známou pohádku upravte. Jistě, krása a zlaté vlasy také nejsou k zahození, proč by ale princezna nemohla přijít ke štěstí hlavně díky své vytrvalosti?

Chybami se člověk učí

Často se stává, že něco vzdáváme předem proto, že se bojíme chyb. Jsou to opět příběhy slavných lidí, které nám ukazují, že chyby mohou být zdrojem inspirace a poučení. Dětem bychom měli ukazovat, že dělat chyby je zcela přirozené a že z chyb se můžeme leccos naučit. Až se vám příště něco nepovede, zkuste místo sakrování říci něco jako: „Tuhle poličku jsem smontoval špatně proto, že jsem si nepřečetl manuál. Aspoň pro příště vím, že si ho musím pořádně přečíst.”

To je skvělé, že to jde Alence lépe

Pozitivní lidé vítají úspěchy druhých. Až si vaše ratolest bude příště se slzičkami v oku stěžovat, že ona nikdy nenakreslí koníka tak hezky, jako Alenka, zkuste jí říci něco jako: „To je skvělé, že to Alence tak hezky jde, to tě to může naučit. Určitě ti ráda ukáže, jak to dělá, když ji hezky poprosíš. Ty zase umíš postavit skvělou věž z kostiček, tak to na oplátku můžeš naučit příště Alenku.”

Více Méně

Jak naučit děti trpělivosti

Itziar Madera, 5. října 2017

Trpělivost je umění zvládat chaotické a nejasné situace bez stresu, přijímat a podporovat druhé i přes jejich nedostatky a schopnost vychovávat děti bez křiku. Ten, kdo je trpělivý, dokáže lépe chápat podstatu problémů a vytvářet kolem sebe nekonfliktní a harmonické prostředí. Trpěliví lidé jsou tak schopni čelit všem nepříjemnostem s klidem, z čehož plyne i jejich vnitřní vyrovnanost.

Posts

V útlém věku mívají děti potíže podstatu trpělivosti pochopit. Když něco chtějí, okamžitě si o to řeknou – a pokud jejich přání nemůžeme splnit, zažívají pocity frustrace. Slova jako „pět minut“, „chvilka“ nebo „hodina“ jsou pro ně abstraktní pojmy, kterým nerozumí, a proto stále dokola trvají na svém, dokud nedostanou, co chtějí.

K osvojení trpělivosti musejí být děti dostatečně zralé. V předškolním věku projevují děti vysokou míru sobeckosti, učit je trpělivosti v této době by tedy vyžadovalo mnohem více práce. V každém případě je ale již od útlého věku vhodné dětem hodnotu trpělivosti laskavě připomínat.

Rady, jak děti naučit trpělivosti

 1. Pro dítě hraje zcela zásadní roli to, zda mu jde rodič příkladem: rodiče, kteří přijdou do restaurace a dávají najevo nespokojenost, pokud nejsou okamžitě obslouženi, nemohou po svých dětech žádat, aby byly trpělivé.
 2. Nedávejte dětem hned vše, oč si řeknou. Pokud děti nedostanou, co chtějí, propadají často záchvatům vzteku – ale pokud jim rodiče dají vše okamžitě, povede to jen k tomu, že budou děti stále netrpělivější. Děti nás v různém věku těmito záchvaty vzteku zkouší a je proto lepší zůstat v klidu, mluvit rozumně a neztrácet trpělivost.
 3. Děti velmi dobře vnímají řeč těla a je vhodné je naučit, jak nedávat najevo podrážděnost v situacích, které jsou frustrující (i pro dospělé), například při čekání ve frontě v obchodě.
 4. Plánujte věci dopředu, ale nevytvářejte příliš mnoho očekávání – plánované aktivity či události dětem oznamujte den nebo dva před jejich konáním.
 5. Dodržujte, co jste slíbili. Pokud slíbíte, že se za pět minut budete dítěti věnovat nebo s ním někam půjdete, měli byste své slovo dodržet. Pokud toto není možné, pokuste se důvody dítěti vysvětlit, aby si nepřišlo opomíjené.
 6. Pokud chcete, aby dítě na něco počkalo, je lepší používat konkrétní, nikoli abstraktní údaje. Neříkejte tedy „za pět minut“, ale „až si uklidíš hračky“ nebo „až dovečeříme“. Takto bude mít dítě lepší představu, jak dlouho musí čekat.
 7. Naučte dítě, že není slušné skákat ostatním do řeči. To samé bychom měli dělat i my sami – pokud dítě mluví, snažme se jej poslouchat.
 8. Pokud víte, že budete dlouho s dítětem někde čekat (čekárna u doktora, cesta dopravním prostředkem), vezměte si s sebou hry, knížky či jiné aktivity, které ho zabaví.
 9. Hraní deskových her pro více hráčů a týmových sportů dětem pomáhá pochopit, že musejí počkat, až na ně přijde řada.
 10. Vyzkoušejte činnosti a hry, které podporují trpělivost – skládání puzzle, hlavolamy, hádanky, vaření apod.
 11. Dávejte dětem pozitivní zpětnou vazbu na jejich chování – pochvalte je za to, že ve frontě nepředbíhaly a čekaly, až na ně přijde řada, případně se při čekání nějak zabavily a nezlobily.
 12. Všechny uvedené tipy je vhodné kombinovat a především opakovat, protože děti se trpělivosti nenaučí za den.

Více Méně

Digitální technologie a vzdělávání

Iva Jelínková, 13. září 2017

Digitální technologie nám usnadňují přístup k informacím. Digitální technologie nás otupují. Digitální technologie jsou užitečné. Digitální technologie nás ovládají.

Digitální technologie – kontroverzní téma posledních let, o kterém čteme každý den, jen s tím rozdílem, že se autor nebo dotazovaný přiklání k té či oné poloze, tedy technologie ano, nebo technologie ne. Svou pozici má většinou podloženou vědeckým výzkumem. Aniž bychom chtěli jakkoli snižovat kvalitu a odbornost výzkumů, velmi často se v současnosti stává, že jedna studie danou teorii potvrdí, načež ji další studie zcela vyvrátí.

Posts

 

Příliš mladé technologie

Problém posuzování přínosu nebo neprospěchu digitálních technologií pro člověka je především ve velmi omezeném časovém rozpětí možného průzkumu. Technologie, o kterých tu hovoříme, tu s námi nejsou tak dlouho, abychom mohli obecně posuzovat jejich vliv na vývoj a změny lidí i celé společnosti. Jednu generaci – zhruba tolik času tu s námi digitální technologie jsou. A v tuto chvíli jsme ještě stále na cestě k poznání, jak je co nejlépe a nejúčinněji využít.  Přestože se mohou objevit slepé uličky nebo chybné odbočky, neznamená to, že správná cesta neexistuje nebo že bychom ji neměli hledat.

 

Vůbec žádná pozitiva?

Nejenže se technologie již staly součástí našeho života, stále více se také začleňují do procesu vzdělávání – a právě v něm jsou nejvíc viditelné a zmiňované. Psychiatr Manfred Spitzer v rozhovoru pro Lidové noviny prohlásil, že „digitální technologie nemají žádný, naprosto žádný pozitivní vliv na výuku, jen spoustu vedlejších účinků“. Pochopitelně najdeme s jistotou i negativní účinky používání (nebo řekněme spíše nadužívání) technologií, podobně jako je najdeme u mnoha dalších vymožeností současné doby. Ale že by skutečně neexistovalo nic kladného?

Z pedagogické praxe můžeme vybrat několik příkladů jednoznačně pozitivního přínosu digitálních technologií. Začněme u individualizace výuky, tedy respektování individuálních zvláštností žáka. To je pro pedagoga snazší právě díky využití digitálních technologií. Dalším jednoznačným plusem je možnost jednoduššího přizpůsobení stávajících materiálů žákům s různou úrovní vzdělávacích schopností. Tyto rozdíly mohou být v důsledku inkluzívního vzdělávání ještě výraznější.

Díky technologiím se také zvyšuje míra zapojení žáků do vzdělávacího procesu. Vzbudit v žácích a studentech zájem o výuku – nejde nám právě o tohle především? A pokud chceme tato tvrzení podepřít výzkumem, proběhl takový  v roce 2013. V jeho závěrech se objevuje informace o zvýšení motivace, nadšení, zájmu, angažovanosti, nezávislosti, kreativitě a zvýšené produktivitě u studentů, kteří využívají digitální technologie.

 

Jedna z mnoha pomůcek

Samotné technologie ale nejsou tím, co ovlivňuje proces učení. Co přináší výsledky, je to, jak je využíváme. Každý pedagog nemusí být nutně odborníkem na ICT, a přesto mohou být digitální technologie v jeho rukách kvalitním nástrojem – například tím, že využije řadu integrovaných nástrojů. Pedagog může použít technologie jako záznamové médium a vestavěným fotoaparátem nebo kamerou zachytit různé činnosti, průběh chemického pokusu či přírodní jevy. Může vytvořit a sdílet digitální portfolio a přispět tak k těsnějšímu propojení a spolupráci mezi školou, rodinou a okolím. Může také využít sdílené prostředí pro rychlý přístup k materiálům.

Všechny výše uvedené aktivity dokládají, že nejde vždy jen o aplikace a programy, jak by se na první pohled mohlo zdát. Moderní výuka by už ze své postaty měla obsahovat co nejvíce rozmanitých metod, forem a prostředků, díky kterým bude pro žáka atraktivní a přínosná. Digitální technologie si nenárokují nahradit všechny stávající prvky výuky. Ale jdou s nimi ruku v ruce, vzájemně se prolínají a doplňují.

 

Zapojení všech bez rozdílu

Neměli bychom zapomínat ani na to, že velkou oblast, do které digitální technologie výrazně zasahují, je usnadnění života lidem s různým znevýhodněním. Ať už jako náhrada komunikačního systému pro někoho, kdo ztratil schopnost řeči, kompenzační pomůcka pro osoby s různým stupněm zrakového postižení nebo jako snadno přizpůsobitelný a jednoduše ovladatelný nástroj pro osoby se ztrátou nebo omezením hybnosti. V každém z těchto příkladů i v mnoha podobných zvyšují digitální technologie svým uživatelům kvalitu života a přináší větší míru svobody a nezávislosti.

 

Bez přemýšlení to nejde

Každý dobrý úmysl je možné špatně pochopit, či přímo zneužít. Stejně tak i technologie přináší možná rizika a ohrožení. Ale neexistuje oblast, která by s sebou podobnou možnost nenesla. Jen v jiných případech nebývají názory vždy tak vyhraněné. Je na nás, jak potenciál digitálních technologií uchopíme, jestli je využijeme ve svůj prospěch a jestli povedeme naše děti ke zdravému přístupu k nim.

Ano – digitální technologie přinášejí rizika, ovlivňují nás, ale jejich pozitivní přínos pro náš život, poznávání a vzdělávání je nesporný. Jejich smysluplné využívání je podstatou digitální gramotnosti člověka v současném světě.

 

Více Méně

Čtyři důvody, proč číst s dětmi knížky na obrazovce

Ladislava Whitcroft, 4. září 2017

Určitě si ty magické chvíle pamatujete z dětských let. Rodiče si vás posadili na klín, společně jste otáčeli stránky oblíbené knížky, smáli se a povídali si o tom, co se v příběhu zrovna odehrálo. Dnešní moderní doba kromě klasických papírových knih nabízí i knihy, které se nečtou na papíře, ale na obrazovce tabletu či počítače. Proč bychom měli tyto knížky s dětmi číst? Třeba z následujících čtyř důvodů:

Posts


1. Budování kladného vztahu ke čtení a knížkám

Určitě je pro vás důležité, aby vaše děti jednou dobře zvládly porozumět čtenému textu, aby byly čtenářsky gramotné. Jak toho docílit? Hlavně musíme nejdříve zajistit, aby si vybudovaly kladný vztah ke čtení. Důležité přitom je, abychom dětem dávali na výběr z kvalitních knih, které budou rády číst. Dnešní děti milují technologie, a proto si kromě papírových knih snadno zamilují i ty, které mohou číst na obrazovce svého tabletu. Mezi papírovými a elektronickými knížkami rozhodně nemusí existovat žádná soutěž. Čím více kvalitních knih děti čtou, ať již elektronických či papírových, tím lépe.

Zajímavé výsledky navíc přinesla nedávno publikovaná studie. Dětem (mezi 17. a 26. měsícem věku) četli jejich rodiče z elektronických a tištěných knih se stejným obsahem a následně jim pokládali otázky týkající se přečteného textu. Výzkumníci zjistili, že když dětem rodiče četli elektronické knihy, věnovaly děti čtení více pozornosti. To znamená,  že se více zapojovaly a komentovaly čtený obsah, než když jim rodiče četli z tištěné knihy.

Právě aktivní zapojení a povídání si o tom, co čteme, je to, co dělá čas strávený čtením nejcennější. Je samozřejmě těžké zobecňovat, protože studie byla provedena na poměrně malém vzorku 102 dětí. Na druhou stranu nejsou její výsledky zas až tak překvapivé, protože elektronické knihy zkrátka mají pro generaci digitálních domorodců určité kouzlo. Existují studie, které ukazují, že elektronické knížky motivují číst hlavně chlapce, kteří všeobecně čtou méně než dívky, či děti, které ke čtení moc neinklinují. Pokud si tyto děti zamilují elektronické knížky, jistě rády sáhnou i po těch papírových.


2. Interaktivita

Takzvané interaktivní knížky nabízejí řadu funkcí. Například si můžete zvolit, jestli chcete, aby vám text četl vypravěč, nebo ho budete dětem číst vy sami. Kromě toho tyto knížky obsahují různé interaktivní prvky. To znamená, že se kreslené postavičky či jiné předměty v ilustracích různě hýbají a vydávají zvuky. Třebaže tyto interaktivní prvky se mezi dětmi těší velké oblibě, některé studie tvrdí, že je matou, rozptylují a odvádí od textu. Avšak skutečně kvalitní interaktivní knížky tyto prvky naopak chytře využívají tak, aby děti nejen zbytečně nerozptylovaly, ale naopak jim pomáhaly porozumět, o čem se v textu  píše.

Například v interaktivní knížce Lipa Universe se děti dotknou obrazovky a najednou uvidí, jak vypadá naše sluneční soustava. Planety se seřadí kolem Slunce a začnou kolem něj obíhat, čímž se dětem vše názorně vysvětlí. V jedné části se hlavní hrdina příběhu, pejsek Skipper, setká s krásnou planetou Venuší a v očích se mu objeví srdíčka. V tomto momentě si můžete s dětmi povídat o tom, jak se Skipper asi cítí, a zeptat se jich, zda se i ony někdy cítily podobně.

Některé interaktivní knížky obsahují hravé úkoly, které děti nejen baví, ale ještě jim pomáhají rozvíjet řadu dovedností, které budou potřebovat v životě. Například v interaktivní knížce Lipa Frog potkáme žabáka Freda, který se pomocí zábavných úkolů učí počítat, a děti se tak učí počítat s ním. Přitom ještě navíc s Fredem pomáhají ostatním hrdinům a nenásilně se tak učí, že je správné dělat dobré skutky.


3. Příprava na život v digitálním věku

Ať už se nám to líbí, či ne, žijeme ve věku počítačů a obrazovek. Blikají na nás z různých koutů dnes a denně. Proto je nezbytné, abychom na takový svět připravili i naše děti. Pomocí interaktivních knížek se děti hravou formou učí, jak ovládat obrazovku. Například pomocí experimentování zjišťují, čeho se dotknout, když chtějí pokračovat v příběhu, a také to, že je dobré si od obrazovky odpočinout. Čtením interaktivních knížek děti jednoduše rozvíjejí takzvanou digitální gramotnost, kterou budou ve svém dospělém životě potřebovat.


4. Šetříme lesy a rozvíjíme lásku k přírodě

Možná se vám zdá, že technologie a láska k přírodě prostě nejdou moc dohromady. To se ovšem rozhodně netýká elektronických knížek, které šetří naše lesy. Nejsou totiž tištěné na papíře, ze kterého se vyrábějí papírové knížky. Kromě toho jsou lehké, takže si je můžete snadno vzít do přírody a užít si je v lese či na louce. Krásně tak skloubíte technologie s vnímáním přírody. Co si třeba příště vzít knížku Lipa Frog k rybníku a završit její čtení pozorováním místních žab?

Více Méně

Nebuďte jako sloni v porcelánu aneb jak se chovat k lidem s handicapem

Ladislava Whitcroft, 23. srpna 2017

Nedávno jsem jela v metru s paní, která měla ochrnutou ruku. O jednu stanici dále si vedle ní sedl postarší pán, upřel na ni soucitný pohled a spustil: „Promiňte, já se jen chtěl zeptat, co se vám stalo s rukou?“ Té paní, která si do té doby evidentně užívala den, náhle pohasl úsměv. Podrážděně něco zamumlala, doufajíc, že tím pána umlčí. Hádám, že hlavou se jí honilo něco jako: Už zase… Nejsem žádná chudinka… Proč??? Doufala marně. Pán, okouzlen vlastní šlechetností, se nedal zastavit: „To je mi vás líto, to musí být těžké…“ Jako by pánovi začal pozvolna narůstat chobot, nohy se proměnily v těžké sloní tlapy a mé citlivé ucho zaznamenalo i zvuk rozšlapávaných porcelánových talířů…

Posts

Co je sloní komplex a jak mu předcházet

Zmíněná příhoda je extrémním příkladem sloního komplexu, při kterém padne za oběť mnoho porcelánu, utrpí důstojnost handicapovaného člověka a dojde k zesměšnění toho, kdo takto jedná.

Možná jste si také někdy připadali v přítomnosti člověka s handicapem trochu neohrabaně. Nebo možná máte sami nějaký handicap a říkáte si, že by některým lidem opravdu prospělo, kdyby je někdo konečně poučil. Nebo jste možná zodpovědný rodič a rádi byste umění respektu naučili své děti. Ovšem i v případě, že se na vás vztahuje poslední důvod, musíte začít od sebe. Děti se totiž často učí prostě tak, že nás pozorují a naše chování napodobují. Pokud jste milí, zdvořilí a empatičtí, budou se tak s velkou pravděpodobností chovat i ony. To samé platí samozřejmě i o způsobu, jakým přistupujeme k lidem s handicapem. Klíčem je empatie, tedy schopnost vžít se do situace druhého. Umět si představit, jak se cítí někdo s handicapem, může ale být těžké – až nemožné –, obzvláště když jste sami zdraví jako řípa. Proto jsme pro vás připravili několik tipů. Věříme, že ušetří vám i vašim dětem pár trapných situací a porcelánových talířů.

Respekt, respekt, respekt…

Pokud potkáte někoho na vozíčku či s bílou hůlkou, nezapomeňte, že v první řadě je to prostě jedinečný člověk. Nepatří do žádné speciální skupiny handicapovaných, nemá na čele nálepku „postižený“, je to prostě osobnost se svými zálibami, vášněmi i problémy. Třeba si ani jako handicapovaný sám nepřipadá a nechce, aby mu to někdo vnucoval. Nevnucujte mu to tedy.

Dětem ukažte svým chováním a případně i vysvětlete slovy, že se prostě stává, že má někdo handicap, a většina takových lidí nemá ráda, když je ostatní litují, protože teprve pak si připadají divně a podřadně. Měli bychom respektovat, že se většinou o svém postižení vůbec nechtějí bavit. Povídejte si s nimi o společných zájmech, probírejte novinky nebo se klidně bavte o počasí tak, jak to běžně děláte. Téma handicapu si nechte na později, když už daného člověka více znáte, a i potom citlivě sledujte, zda mu takový rozhovor není nepříjemný. Pokud například vozíčkáře či slepého člověka někdo doprovází, dávejte si pozor, abyste promlouvali přímo k dotyčnému, nikdy s ním nekomunikujte přes jeho průvodce. Je to ponižující.

Pokud si doma povídáte s dětmi o někom, kdo má handicap, mluvte o takových lidech hezky a s respektem. Děti se rády a často ptají. To je naprosto v pořádku. Nesnažte se je umlčet. Raději nabídněte jednoduché vysvětlení: „Honzík je na vozíčku, protože mu část těla nefunguje tak, jak by měla. To se někdy stává. Ale i tak si s ním můžeš hrát.“

Nevnucujte se a buďte trpěliví

Možná trpíte komplexem Matky Terezy. Nemyslete si však, že každý handicapovaný potřebuje vaši pomoc. Naopak, mnozí se často snaží být co nejvíc nezávislí a jsou pyšní na to, že se o sebe umějí postarat. Nabídněte pomoc pouze tehdy, když vidíte, že ji daný člověk potřebuje. A i v takovém případě se raději ujistěte, že o ni skutečně stojí. Setkáte-li se s odmítnutím, nenaléhejte. Lidé s handicapem si o pomoc často řeknou sami, pokud ji opravdu potřebují. Také je dobré zjistit, o jaký druh podpory vlastně stojí. Nemyslete si, že jste pánem situace a sami nejlépe víte, jak na to. Mohli byste nadělat více škody než užitku a zařadit se tak do sloního stáda.

Pokud jste si vyrazili ven s někým, kdo má handicap, buďte trpěliví, pokud mu běžné úkony trvají déle než vám. Buďte v klidu, užívejte si výlet a pamatujte, že společně strávené chvíle jsou důležitější než pár minut vašeho času navíc.

Síla příběhů

Příběhy si lidé vyprávějí odpradávna. Mají sílu, baví nás i fascinují a mnohdy nás i lecčemu učí. A děti je prostě milují.

Zkuste si společně číst knížky se silnými příběhy, v nichž vystupují dětští hrdinové, kteří mají nějaký handicap. Vybírejte takové tituly, které v sobě nesou pozitivní myšlenku. V některých z nich se píše o tom, jak si takové děti umí užívat život, jak si rády hrají a mají kamarády stejně jako každý jiný. Skvělé jsou knížky, které jsou psány s humorem, jako například (Ne)obyčejný kluk o chlapci s deformovaným obličejem, nebo ty, které ukazují postižené děti v roli hrdinů. Čtete-li dětem i v angličtině, dobrým příkladem může být knížka Zoom o holčičce na vozíku, která zachrání svého bratra. Povídejte si společně o hrdinech přečtených knížek, představujte si, jak se asi cítí a jaké by to bylo, mít je za kamarády.

Pár tipů na závěr: Jak mluvit s dětmi

Pokud je předmětem vašeho povídání někdo s handicapem, pak se hlavně snažte k tématu přistupovat pozitivně. Chceme-li vyrůstat ve společnosti, kde se všichni cítíme dobře, měli bychom dětem předat následující myšlenky:

 1. Pokud je někdo jiný než my, je to v pořádku. To, že kolem nás chodí různí lidé, dělá náš svět zajímavější a barevnější.
 2. Lidé s handicapem jsou lidé jako ty a já. Mají různé koníčky, baví je spousta věcí. Přestože handicap představuje mnohdy to, co nás na nich zaujme jako první, je to jen jedna z věcí, která je charakterizuje.
 3. Handicapované děti si s námi rády hrají, přejí si být součástí našeho kolektivu a chtějí, abychom je respektovali.
 4. Když má dítě nějaký fyzický handicap, rozhodně to neznamená, že je hloupější.
 5. Děti s handicapem mohou dělat spoustu stejných věcí jako my, jen jim to někdy trvá trochu déle. Ale to je v pořádku. Trocha trpělivosti nám jen prospěje.

Více Méně